เลือกเมนู

Inspection and maintenance motor large

งานตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง มอเตอร์ขนาดใหญ่ ขนาด 5,000 KW

(Inspection and maintenance motor size 5,000 KW.)