เลือกเมนู

Repair large pump

งานซ่อมสร้างปั๊มเวอร์ติคอล เทอร์บาย ความยาว 12 เมตร 3800 คิว

(Repair and build vertical turbine pump size 12 meted 3800 cubic.)