เลือกเมนู

บริการของเรา

  • Home
  • บริการของเรา

งานด้านไฟฟ้า

รับซ่อมมอเตอร์ AC,DC ,TRANFORMER ECT. พันขดลวด (REWINDING) ทำความสะอาด แก้ไข ปรับปรุงภาพ ฉนวน และส่วนต่างๆ (OVERHUAL) ถอดติดตั้งมอเตอร์ (ON SITE) ติดตั้งระบบคอนโทรลและตรวจเช็คแก้ไข (CONTROL) จัดซื้อ และจัดหาอะไหล่เครื่องจักร

Service repair Motor AC,DC ,TRANFORMER ECT. REWINDING Cleaning modify quality improvement (OVERHUAL) Dismantle Motor (ON SITE) Installation and inspection control (CONTROL) Spare part machine supply

งานด้านเครื่องกล

เชื่อมพอก เพลา (REPLACE SHAFT) ถ่วงสมดุล (DYNAMIC BALANCE) เปลี่ยนคอมมิวเตเตอร์ และสลิงปริง (REPLACE COMMUTATOR AND SLIP-RING) ตั้งตั้ง และหาศูนย์ ของมอเตอร์ (ALIGNMENT) รับซ่อม และสร้าง BLOWER กลึง และซ่อม อะไหล่เครื่องจักร

REPLACE SHAFT, DYNAMIC BALANCE, REPLACE COMMUTATOR AND SLIP-RING, ALIGNMENT Motor BLOWER Milling and Repair Parts