เลือกเมนู

ร่วมงานกับเรา

 • Home
 • ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากร

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (Max Motor Service center) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรมาร่วมงานด้วยในฝ่ายงานผลิต ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ควบคุมงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าประเมินราคางานทางไฟฟ้า เทสค่าทางไฟฟ้า ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ตำแหน่ง : ช่างกลึง 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานกลึงตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาเวลาในงานทำงานไม่ให้ตกดีล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีความชำนาญสามารถสมัครได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript (กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ต้องส่ง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ตำแหน่ง : ช่างกล 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาเวลาในงานทำงานไม่ให้ตกดีล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีความชำนาญสามารถสมัครได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript (กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ต้องส่ง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานทางไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาเวลาในงานทำงานไม่ให้ตกดีล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • นักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีความชำนาญสามารถสมัครได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาใบ Transcript (กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ต้องส่ง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป หลายตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยงานฝ่ายผลิตทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชายอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถหรือตามตกลง
 • สวัสดิการและโบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ลาพักร้อน

หลักฐานการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน