เลือกเมนู

Installation vertical pump turbine 12 meters.

หน้างานการติดตั้ง ปั๊มเวอร์ติคอล เทอร์บาย ความยาว 12 เมตร 3800 คิว

(Installation vertical pump turbine 12 meters. 3800 queue.)