เลือกเมนู

Thank you customers for visiting

ขอขอบคุณลูกค้า ที่เดินทางไกลจากหลายจังหวัดมาร่วมกันเยี่ยมชมโรงงาน เราจะรักษาคุณภาพและเวลาให้เป็นไปดังที่ท่านต้องการอย่างสูงสุดครับ

(Thanks for visiting consigned to all customer.We are maintaining quality and time for the customer forever.)